ALLMÄNNA RESEVILLKOR

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014.
Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.


1 AVTALET
 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra  till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska  fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet,  ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
 1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats.  Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt.  Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och  eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om  huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller  avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta  bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.
 1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges  vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska  insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
 1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för  resenären som sammanhänger med avtalet.
 1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det  sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett  gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
 1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat  resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen  anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
 1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
 1.6 Önskemål garanteras inte.
 1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits.  Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning  av uppgifter.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
 2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av  avtalet.
 2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar  före avresan, om inte annat överenskommits.
 2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första  delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande  till resans pris och omständigheterna i övrigt.
 2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören  rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte  detta är oskäligt.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

   3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala      anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
   3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska            resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
   3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska             resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
   3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala             hela resans pris.

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN
4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta.

 Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från  arrangören eller annan.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
 5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få  delta i resan.
 Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller  återförsäljaren om överlåtelsen.
 5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören  eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra  kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören  kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp  som i sådant fall får uttas.

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
  6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om    det framgår tydligt av avtalet att det får ske. 6.1.2 Om arrangören avser att bryta  avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast  och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4. 6.2. Ändring av priset
 6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit  bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som  motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: (a) ändringar i  transportkostnader (b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster  som ingår i resan, eller (c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens  kostnader för resan.
 6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den  kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet,  förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i  denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100  kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp.  Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen  beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om  kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.
 6.2.3 Resans pris ska  sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit  ovan, minskar med  sammanlagt minst 100 kronor.
 6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om  prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de  sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.  
6.3. Tidtabellsändringar
 6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast  preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera  de avgångstider som ska gälla för resan.
6.4 Resenärens rätt att frånträda  avtalet
 6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra  vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
 6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om  han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det,  förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa  
 6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan  paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda  detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning  för prisskillnaden.
 6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa  inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet  få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.
 6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören  ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
6.6 Resenärens rätt till  skadestånd, arrangörens inställande av resa
 6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har  resenären rätt till skadestånd från  arrangören, om det är skäligt. 6.6.2 Rätt till  skadestånd på grund av att  arrangören ställt in resan föreligger inte, om  arrangören visar: (a) att färre  personer än ett i avtalet angivet minimiantal  anmält sig till resan och resenären  inom en i avtalet angiven tid skriftligen  underrättas om att resan ställts in, eller  (b) att resan inte kunnat genomföras på  grund av hinder utanför arrangörens  kontroll som denne inte skäligen kunde  förväntas ha räknat med när avtalet  ingicks och vars följder denne inte heller  skäligen kunde ha undvikit eller  övervunnit. 5 6.6.3 Beror det på någon som  arrangören har anlitat att resan har  ställts in, är arrangören fri från  skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och  6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den  bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett  tidigare led.
6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
 6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter  det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller  utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk  eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande  eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. 6.7.2  För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska  sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN
7.1 Uteblivna prestationer
 7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan  tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan  extra kostnad för resenären.
 7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på  godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och  utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till  platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
 7.1.3  Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en  försämring för  resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag  och skadestånd.
7.2 Andra fel och brister
 7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har  resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.  7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror  på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde  förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller  skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från  skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har 6  anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror  på någon annan i ett tidigare led.
 7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2  och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
7.3 Skadeståndets omfattning
 7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren  förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger  resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
 8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom  skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören  eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
 8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller  återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
 8.3  Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska  arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna  en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
 9.1 Arrangörens anvisningar

 9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som  lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären  är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet  och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett  väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
 9.2 Resenärens ansvar för skada
 9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som  resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
 9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
 9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för  resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum,  vaccinationer, försäkring. 7
 9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund  av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad  av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller  återförsäljaren.
 9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av  arrangören.
 9.4 Avvikande från arrangemanget
 9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är  skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10 TVISTLÖSNING
 10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av  avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av  Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.